て形 te-kei (I)

I.「て形」ေျပာင္းလဲပံု

ၾကိယာအုပ္စု (၁)

かく             → かいて             ku နဲ႔ဆံုးရင္ kuကိုျဖဳတ္ ite ေပါင္း

およぐ          → およいで           gu နဲ႔ ဆံုးရင္ gu ကို ျဖဳတ္ ide ေပါင္း

はなす          → はなして           su နဲ႔ ဆံုးရင္ su ကို ျဖဳတ္ shite ေပါင္း

いく             → いって              iku သြားသည္ က ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ kuနဲ႔ ဆံုးေသာ္လည္း itte လို႔ ေျပာင္း

まつ             → まって              tsu နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

かう             → かって              u နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

うる             → うって              ru နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

ある             → あって              ru နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

しぬ             → しんで              nu နဲ႔ ဆံုးရင္ nde ေပါင္း

あそぶ          → あそんで           bu နဲ႔ ဆံုးရင္ nde ေပါင္း

よむ             → よんで              mu နဲ႔ ဆံုးရင္ nde ေပါင္း

ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

ku > ite (ျခြင္းခ်က္ – iku > itte), gu > ide, su > shite,

tsu, u, ru > tte

nu, bu, mu > nde တို႔ ျဖစ္တယ္။

ၾကိယာအုပ္စု (၂) iru, eru နဲ႔ အမ်ားစု အဆံုးသတ္သည္

みる             → みて

おしえる       → おしえて

ねる             → ねて

Ru ကို ျဖဳတ္ te ေပါင္းပါတယ္

ၾကိယာအုပ္စု (၃)         ႏွစ္လံုးဘဲရွိပါတယ္ အလြတ္က်က္ရပါမယ္

する             → して

くる             → きて

 

i-Adj             やさしい      → やさしくて I ကို ျဖဳတ္ kute ေပါင္းပါတယ္

いい(よい) → よくて       ii က yoi ကေန ေျပာင္းပါတယ္

 

Na-Adj          きれいな       → きれいで na ကို ျဖဳတ္ de ေပါင္းပါတယ္

** 「ない」→ なくて さむくない → さむくなくて

အေပၚက てけい ေျပာင္းတာေတြ ရျပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီてけい ေတြကို ဘယ္လို အသံုးျပဳမလဲ ဆိုတာ ဆက္ေလ့လာရေအာင္။

 1. 「て形」の使い方 て形 အသံုးျပဳပံု

A.そして ျဖစ္ျပီး

やすい + おいしい → やすくて おいしい ေစ်းသက္သာ ျပီး အရသာရွိတယ္

きれいな+やさしい  → きれい やさしい လွပျပီး သေဘာေကာင္းတယ္

 1. りんごは 甘(あま)くて 少(すこ)し すっぱい。ပန္းသီးက ခ်ိဳျပီး နည္းနည္း ခ်ဥ္တယ္။
 2. 丈夫(じょうぶ)で 使(つか)いやすい かばんが ほしいです。အၾကမ္းခံ ျပီး အသံုးျပဳရလြယ္တဲ့ အိတ္ လိုခ်င္တယ္။

 

B.それから ျပီးေနာက္

①6時(じ)に起(お)きる ၆နာရီမွာအိပ္ရာထတယ္

②食事(しょくじ)をする စားေသာက္တယ္

③新聞(しんぶん)を読(よ)む သတင္းစာဖတ္တယ္

④7時(じ)に家(いえ)を出(で)る ၇နာရီမွာ အိမ္ကထြက္တယ္

1.毎朝(まいあさ) 6時(じ)に 起(お)きて、食事(しょくじ)をして、新聞(しんぶん)を読(よ)んで、7時(じ)に 家(いえ)を 出(で)ます。

မနက္တိုင္း ၆နာရီ အိမ္ရာထ၊ စားေသာက္၊ သတင္းစာဖတ္ျပီးေနာက္ ၇နာရီမွာ အိမ္ကေန ထြက္တယ္။

တစ္ခုကို လုပ္ေနာက္ ေနာက္တစ္ခုကို လုပ္တယ္လို႔ ေျပာရာမွာ သံုးပါတယ္။

 

C.それで・だから ဒါေၾကာင့္ (အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာတြင္သံုး)

 1. 風邪(かぜ)を 引(ひ)いて 学校(がっこう)を 休(やす)みました。အေအးမိလို႔ ေက်ာင္းကို ခြင့္ယူခဲ့တယ္။
 2. 日本(にほん)の 牛肉(ぎゅうにく)は 高(たか)くて 買(か)えません。ဂ်ပန္ အမဲသားက ေစ်းၾကီးလို႔ မဝယ္ႏိုင္ဘူး။

D.やり方(かた)(方法(ほうほう)・手段(しゅだん))

လုပ္ပံုလုပ္နည္း နည္းလမ္း၊ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့လဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုး
 1. 「どうやって 会社(かいしゃ)へ いきますか。バスですか。」ကုမၸဏီကို ဘယ္လိုသြားလဲ။ bus နဲ႔လား။

「歩(ある)いて 行(い)きます。」လမ္းေလွ်ာက္ျပီး သြားတယ္။

 1. 辞書(じしょ)を 引(ひ)いて 言葉(ことば)の 意味(いみ)を 調(しら)べます。အဘိဓာန္လွန္ျပီး စကားလံုးေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ရွာေဖြတယ္။
 2. 道(みち)を 渡(わた)るときは、よく 注意(ちゅうい)して 渡(わた)りましょう。လမ္းကူးတဲ့အခါ သတိေကာင္းေကာင္းထားျပီး ကူးၾကရေအာင္။
 3. 立(た)って 話(はな)して いたら つかれたね。座(すわ)って はなそうよう。ရပ္ျပီး စကားေျပာရင္ ပင္ပန္းတယ္ေနာ္။ ထိုင္ျပီး ေျပာၾကစို႔။

က်န္တာေတြကို ေနာက္ post မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.